Start
Vilka är vi?
Cert. av personer
Cert. av ledn.system
Markn.undersökning
Kommentarsida

Certifiering av personer      


Varför certifiering av personer?

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Hur gör vi?

Vad får du?

Vad får dina kunder och andra intressenter?

Vad förväntar vi oss av dig?

Kontakta oss!

Användning av certifieringsmärke

Varför certifiering av personer?

En certifiering utförd av SERENO Certifiering visar att en person har relevant kompetens och har förmåga att uppfylla krav i övrigt i specificerade föreskrifter eller andra specificerade och generellt accepterade kravspecifikationer avseende krav på person för genomförande av viss arbetsuppgift.

Certifieringens utgångspunkt är att för de certifierade personerna och för de företag och organisationer som tillhandahåller dessa personers tjänster vara ett verktyg som ger förtroende hos kunder och övriga intressenter för personens arbetssätt, lämplighet samt förmåga att leverera aktuella tjänster på ett sådant sätt att aktuell kravspecifikation innehålls och att därmed kundernas och övriga intressenters krav och behov uppfylls. 

Certifieringskonceptet bygger helt och hållet på de certifierade personernas kunders och övriga intressenters förtroende för certifikatet och deras tilltro till att certifieringsorganet agerar
med de certifierade personernas kunders och övriga intressenters bästa för ögonen

Till sidans topp

Vilka är vi?

SERENO Certifiering AB är ett certifieringsbolag som bedömer personers kompetens och
förmåga att uppfylla specificerade krav och vi bygger vår verksamhet på tillit och trovärdighet.
Vi företräder främst dina kunder och andra intressenter.
Detta uppnår vi genom:

 

punkt

inhämtande av väl specificerat underlag avseende personernas kompetens och erfarenhet

punkt

kompetenta examinatorer och bedömare med engagemang, integritetoch civilkurage

punkt

process för noggrann granskning före beslut om att utfärda certifikat

punkt

uppföljning av den certifierade personens fortsatta förmåga att uppfylla krav under certifikatets giltighetstid och att den certifierade personen tillgodogör sig kompetens utifrån eventuella tillkommande regler inom aktuellt område 

Till sidans topp

Vad gör vi?

Vi granskar och bedömer personer och deras kompetens i enlighet med föreskrifter eller generellt accepterade kravspecifikationer. 

Då personer bedöms vara erforderligt kompetenta och ha förmåga att uppfylla aktuell föreskrift/kravspecifikation kan ett certifikat över överensstämmelse utfärdas.

Till sidans topp

 Hur gör vi?

I samband med att avtal om personcertifiering tecknas bedöms engagemang och insikt hos den person som avses certifieras inom det område som certifikatet skall omfatta.

 I enlighet med en väl specificerad process inhämtas verifikat över personens kompetens, erfarenhet och lämplighet för uppgiften samt utförs praktiska prov i de fall där så är specificerat.

 Rapport över innehåll och omfattning av verifikat samt resultat av examination tillställs certifieringsfunktionen som efter granskning och bedömning av underlaget beslutar beträffande utfärdande av certifikat. 

Med bestämda intervall inhämtar vi kompletterande information om personens kompetens och agerande för att granska och bedöma om den certifierade personen fortfarande uppfyller kraven i aktuell föreskrift/
kravspecifikation.
 

Regelbundet granskar vi rapporter beträffande kundklagomål, synpunkter från myndigheter, andra reak-tioner etc som underlag för bedömning av personens kompetens och förmåga att uppfylla specificerade krav. 

Dessutom genomför vi föranmälda och oanmälda granskningar i fält av personens agerande och resultatet av dennes arbete. 

Till sidans topp

Vad får du?

Du får ett certifikat som marknaden och andra intressenter har tilltro till genom en granskning som fokuserar på de områden som är av vikt för dina kunder och andra intressenter.

Vad får dina kunder och andra intressenter?

Certifikatet ger hos dina kunder och andra intressenter ett förtroende för din kompetens, erfarenhet och förmåga att uppfylla de aktuella kraven. Detta är till stor hjälp vid dina kunders och andra intressenters val av leverantör och samarbetspartner. Dessutom får dina kunder och andra intressenter möjlighet att diskutera sina leverantörers kompetens, erfarenhet och lämplighet för uppgiften med en oberoende och erfaren part.

Till sidans topp

Vad förväntar vi oss av dig?

Av dig och din organisation kräver vi:

punkt

att du kan visa upp engagemang och insikt inom det område som certifieringen avser

punkt

återkoppling till oss enligt en överenskommen plan om vilka åtaganden som du har inom aktuellt kompetensområde

punkt

att du informerar kunder och andra intressenter om att synpunkter om din verksamhet kan lämnas till SERENO Certifiering

punkt

att du redovisar uppgifter om förändringar i din verksamhet och i din organisation som påverkar certifieringen

Till sidans topp

 Rektangel med rundade hörn: Kontakta oss:                 SERENO Certifiering AB
                                    Telefon: 08 - 556 953 30       Telefax: 08 - 556 953 35
Kontaktpersoner:                    Lennart Nordström  lennart.nordstrom@certifiering.se
                                                      Tore Sellin                tore.sellin@certifiering.se