Start
Vilka är vi?
Cert. av personer
Cert. av ledn.system
Markn.undersökning
Kommentarsida

Certifiering av ledningssystem


 Varför certifiering av ledningssystem?

Vilka är vi?

Vad gör vi?

Hur gör vi?

Vad får du?

Vad får dina kunder och andra intressenter?

Vad förväntar vi oss av dig?

Kontakta oss!

 Varför certifiering av ledningssystem?

En certifiering utförd av SERENO Certifiering visar att ett företag eller en organisation har förmåga att uppfylla kunders och övriga intressenters krav utifrån att företagets eller organisationens ledningssystem - med avseende på kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö -

uppfyller krav i specificerade standarder för ledningssystem såsom ISO 9001, ISO 14001
och OHSAS 18001 m fl.

Certifieringens utgångspunkt är att för de certifierade företagen och organisationerna vara ett verktyg som ger förtroende hos kunder och övriga intressenter för före-tagets/organisationens arbetssätt och dess förmåga att uppfylla kundernas och övriga intressenters krav och behov.

Certifieringskonceptet bygger helt och hållet på de certifierade företagens kunders och övriga intressenters förtroende för certifikatet och deras tilltro till att certifie-ringsorganet agerar med de certifierade företagens kunder
och övriga intressenters bästa för ögonen.

till sidans topp

 Vilka är vi?

SERENO Certifiering AB är ett certifieringsbolag som bygger sin verksamhet på tillit
och trovärdighet. Vi företräder främst dina kunder och andra intressenter.
Detta uppnår vi genom:

       

punkt

 kompetenta revisorer med engagemang, integritet och civilkurage

punkt

process för noggrann granskning före beslut om att utfärda certifikat

punkt

periodisk uppföljning av det certifierade ledningssystemets förmåga att
uppfylla krav (d v s systemets kapabilitet)

till sidans topp

 Vad gör vi?

Vi granskar och bedömer ledningssystem och dess kapabilitet inom områdena kvalitetsledning (SS-EN ISO 9001), miljöledning (SS-EN ISO 14001) och arbetsmiljöledning (OHSAS 18001). Då ledningssystemet bedöms vara
kapabelt att uppfylla aktuell kravstandard och övriga
tillämpliga krav kan ett certifikat över överensstämmelse utfärdas.

till sidans topp

 Hur gör vi?

I samband med att avtal om certifiering av ledningssystem tecknas studeras engagemanget och insikten hos företagsledningen avseende kraven i den standard som certifikatet skall omfatta. Dessutom granskas företagets policy avseende aktuellt område.

Vid planeringen av revisionsuppdraget identifieras det område (bl a verksamhet och platser)
som skall omfattas av certifieringen och en plan tas fram så att omfattningen av revisionen
blir relevant och så heltäckande som möjligt.

Revisionen genomförs hos er och rapport över resultatet av revisionen tillställs certifierings-funktionen som efter granskning beslutar beträffande utfärdande av certifikat.

Två gånger per år genomför vi uppföljande revisioner hos er för att granska att det certifierade ledningssystemet fortfarande är vitalt och kapabelt.

Regelbundet granskar vi rapporter beträffande kundklagomål, föreläggande från myndigheter, olyckor och incidenter, kundreaktioner etc som underlag för bedömning av ledningssystemets effektivitet. I det fall oklarheter föreligger genomför vi kompletterande granskningar hos er.

till sidans topp

 Vad får du?

Din organisation får ett certifikat som marknaden och andra intressenter har tilltro till och din organi-sation får genomgå en granskning som fokuserar på de områden som är av vikt för dina kunder och andra intressenter.

till sidans topp

Vad får dina kunder och andra intressenter?

Certifikatet ger hos din organisations kunder och övriga intressenter ett förtroende för din verksamhet och dess ledningssystem. Detta är till stor hjälp vid kundernas och övriga intressenters val av leverantör och samarbetspartner. Dessutom får din organisations kunder och andra intressenter möjlighet att kom-municera sina leverantörers ledningssystem och dess kapabilitet med en oberoende och erfaren part.

till sidans topp

 Vad förväntar vi oss av dig?

Av din organisation kräver vi:

 

punkt

att företagsledningen kan visa upp insikt i och förståelse för kraven i den kravstandard som certifieringen avser samt insikt i de intentioner som ligger som grund för kraven i aktuell standard

punkt

återkoppling till oss enligt en överenskommen plan om verkan av det certifierade verksamhetssystemet (ledningssystemet)

punkt

att ni informerar kunder och andra intressenter om att synpunkter om er verksamhet och dess ledningssystem kan lämnas till SERENO Certifiering

punkt

att ni redovisar uppgifter om förändringar i organisationen eller i organisationens verksamhet som påverkar certifieringen

till sidans topp

Rektangel med rundade hörn: Kontakta oss:                 SERENO Certifiering AB
                                    Telefon: 08 - 556 953 30       Telefax: 08 - 556 953 35
Kontaktpersoner:                    Lennart Nordström  lennart.nordstrom@certifiering.se
                                                      Tore Sellin                tore.sellin@certifiering.se